Riadený sklad

s MOBILE WMS

Pre koho je vhodný

Veľkoobchod, logistika a distribúcia

Prínosy skladu

Prehľad o sklade online v reálnom čase, automatizuje prácu skladníkov, optimalizuje skladové procesy a šetrí náklady

Funkcionalita

príjem, naskladnenie, presun, výdaj, inventúra, reklamácia, objednávka, info

Prispôsobivosť

riešenie je možné upravovať podľa konkrétnych firemných zvyklostí

Dokonalá integrácia

Možnosť prepojenia s ľubovoľným softvérom

Mobilné terminály

Aplikácia beží na priemyselných čítačkách čiarových kódov

Čo je to s.MOBILE WMS?

Je moderná mobilná technológia, ktorá slúži v sklade na riadenie a optimalizáciu skladových prevádzkových procesov (príjem od dodávateľov, naskladnenie tovaru do skladu – na skladové pozície, operatívne presuny tovaru medzi skladovými pozíciami, expedícia tovaru, preprava tovaru k zákazníkom). Skladník pri svojej práci používa mobilný terminál na snímanie čiarových kódov. s.MOBILE WMS monitoruje všetky informačné toky súvisiace s pohybom tovaru v sklade, je online prepojený s primárnym informačným systémom (IS) a preto má manažment, vedúci skladu, poprípade ďalší zodpovední pracovníci v primárnom IS reálny prehľad o skladových zásobách.

Hlavné prínosy

 • Minimalizuje chyby, napr. zámeny tovaru spôsobené ľudským faktorom – systém neumožní omylom vyskladniť nesprávny tovar a rovnako neumožní ukončiť vyskladňovanie, ak neboli vyskladnené všetky položky bez toho, aby tento rozpor schválil zodpovedný pracovník.
 • Systém s.MOBILE WMS dokáže automaticky rozpoznať vzťahy medzi príjmaným tovarom a odberateľskou objednávkou, čím redukuje reklamácie ako dôsledok zvýšenej presnosti vyskladňovania.
 • Efektívnejšie využíva skladové priestory – systém ponúka možnosti efektívnejšieho rozmiestnenia tovaru vo vzťahu k procesom príjmu, montáže, vyskladňovania , balenia a distribúcie. Táto zvýšená efektivita môže výrazne zvýšiť produktivitu, ako aj znížiť celkové náklady na skladovanie.
 • Optimalizuje zaskladňovací proces – systém podporuje „Cross docking“ , t.j. metodiku zaskladňovania príjmaného tovaru čo najbližšie k expedičnej skladovej pozícii, a tým sa znižuje skladová manipulácia s tovarom.
 • Rozširuje služby zákazníkom – zefektívňuje proces od objednávky po dodávku. Odberatelia môžu presnejšie zistiť priebežný stav vybavovania objednávky a reálny termín dodania.
 • Priebežné upratovanie“ skladu – systém svojími nástrojmi podporuje proces priebežného riešenia nezrovnalostí, čo následne výrazne zjednoduší a urýchli proces inventúry.
 • Výrazne zvyšuje efektivitu práce skladníka – presná lokalizácia a identifikácia tovaru snímaním čiarových kódov.
 • Umožňuje jednoducho a rýchlo evidovať údaje do systému pomocou mobilných terminálov v on-line režime.
 • Znižuje náklady na papier – implementácia WMS v reálnom čase môže významne znížiť papierovanie, ktoré je tradične spojené so skladovými operáciami, ako aj zabezpečiť včasný a presný tok tovaru a informácií. Príjemky, výdajky, baliace listy, ktoré sú zvyčajne zachovávané ako tlačený originál, môžu byť udržiavané elektronicky.
 • Priebežne kontroluje a štatisticky vyhodnocuje prácu skladových pracovníkov (počet zabalených ks, hmotnosť zabaleného tovaru, rýchlosť zabalenia objednaného tovaru na odberateľa, atď.). Tieto výstupy je možné využiť napríklad v rámci motivačného a odmeňovacieho systému spoločnosti.
  Znižuje závislosť na personále v sklade.

Funkcie

 • Riadenie procesu príjmu Príjem z dodávateľskej objednávky alebo z dodacieho listu, kontrola na objednané položky a množstvá – parametricky, príjem tovaru (palety) na sklad s tým že už je známy jeho odberateľ
 • Optimalizácia naskladňovania voľné miesto, alebo predchádzajúci výskyt tovaru, alebo umiestnenie na blokačnú polohu
 • Optimalizácia procesu vyskladnenia – pohybu skladníka podľa metódy FIFO, najrýchlejší prechod skladníka k expedícii, podľa objemu / hmotnosti tovaru – najťažší/najväčší, podľa priority
 • Evidencia šarží a expirácií cez PDA zariadenia online evidencia šarží a expirácií
 • Objednávka (vzorkové predajne, cash&carry) podpora vytvárania odberateľskej objednávky priamo zákazníkom
 • Reklamácia proces je prakticky totožný s procesom príjmu, výsledkom je však štandardne doklad storna výdaja
 • Manažérska konzola vedúci skladu má možnosť priebežne kontrolovať a štatisticky vyhodnocovať prácu skladových pracovníkov (počet zabalených ks, hmotnosť zabaleného tovaru, rýchlosť zabalenia objednaného tovaru na odberateľa, atď.)
 • Inventúra okrem štandardnej funkcionality množstevnej inventúry je v systéme aplikačná podpora pre “priebežné inventúry/upratovanie skladu“
 • aplikačná logika v procese vyskladnenia núti skladníka aby operatívne “upratoval” zjavný nesúlad evidenčného a skutkového stavu
 • systém podporuje evidenciu chybného tovaru, exspirovaného tovaru či chýbajúceho tovaru
 • Presun: je možné priebežne realizovať presuny tovaru medzi polohami a tým zabezpečovať optimálne rozmiestnenie tovaru v sklade
 • táto funkcionalita je rovnako využívaná pri optimalizácii zaplnenia vychystávacích pozícií
 • Info užívateľ môže v ktoromkoľvek momente zistiť načítaním polohy, aký tovar sa na danej polohe nachádza a naopak nasnímaním čiarového kódu tovar identifikovať, kde všade v sklade sa nachádza daný tovar. Táto funkcia je silne užívateľsky konfigurovateľná a predstavuje mimoriadne účinný nástroj na udržanie prehľadu a rýchlu orientáciu v sklade

Naše referencie

Podnikový systém Helios Orange a mobilná aplikácia s.MOBILE sú otvorené systémy, ktoré nám zjednodušili, zrýchlili a sprehľadnili procesy. Oceňujeme najmä možnosť indivudálneho prispôsebenia našim potrebám. Ďakujeme.

Ing. Monika Arpášová | UDENCO, s.r.o.